Odpowiedzialność

BASF Polska

  • Serwis prowadzony jest przez firmę BASF. Wszelkie prawa odnoszące się do Serwisu zastrzeżone są przez i należą do firmy BASF.
  • Serwis oraz oprogramowanie udostępnione w ramach Serwisu dostarczane są użytkownikowi w stanie „tak jak jest”, bez żadnych gwarancji i deklaracji (jawnych lub domniemanych), oraz bez żadnej odpowiedzialności w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie. Za wyjątkiem działań umyślnych, firma BASF nie jest odpowiedzialna za żadne szkody spowodowane przez lub powstałe w związku z korzystaniem z Serwisu. W żadnym przypadku firma BASF nie jest odpowiedzialna za pośrednie, przypadkowe, wtórne oraz szczególne szkody, spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem niniejszego serwisu.
  • Wszelkie informacje o produktach oraz inne informacje publikowane w ramach niniejszego Serwisu podawane są zgodnie z najlepszą wiedzą firmy BASF. Jednak informacje te nie stanowią, w zakresie dopuszczalnym przez prawo, żadnych gwarancji czy deklaracji dowolnego rodzaju, nie czynią firmy BASF odpowiedzialną oraz nie zwalniają Użytkownika z przeprowadzania własnych badań i testów.
  • Poza wyjątkami wyszczególnionymi na piśmie, Serwis, jego zawartość, materiały i informacje nie stanowią zmiany Ogólnych Warunków Sprzedaży firmy BASF.
  • Firma BASF może według własnego uznania, w każdej chwili i bez powiadomienia zakończyć działanie całego lub części Serwisu, co nie powoduje powstania żadnej odpowiedzialności. Firma BASF nie zobowiązuje się do aktualizacji Serwisu.
  • Odsyłacze do serwisów stron trzecich („hiperłącza”) nie stanowią autoryzacji takich serwisów przez firmę BASF i firma BASF nie jest odpowiedzialna za dostępność tychże serwisów oraz ich zawartości. Korzystanie z hiperłączy do tych serwisów odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.
  • Wszelkie roszczenia związane z Serwisem lub jego wykorzystaniem podlegają pod i są interpretowane zgodnie z prawem niemieckim, z wyłączeniem tamtejszych zapisów prawa kolizyjnego.


Aleje Jerozolimskie 142B
02-305 Warszawa
Polska
tel. +48 22 570 95 99
fax. +48 22 570 95 99
http://www.basf.pl

Top