BASF Agricultural Solutions
basf silni razem
Rozwiązania dla Rolnictwa

Zarządzanie azotem

Czy zdajesz sobie sprawę jakie są straty azotu z nawozów naturalnych i mineralnych? Czy wiesz, że wykorzystując inhibitory ureazy i nitryfikacji można ograniczyć straty, uzyskać wyższy i lepszej jakości plon chroniąc środowisko?

Azot (N) jest pierwiastkiem niezbędnym do prawidłowego wzrostu roślin. Jest potrzebny, w dużych ilościach, przez cały okres wegetacji. Ma decydujące znaczenie w budowaniu plonu. Niestety jest też pierwiastkiem, którego strata w rolnictwie jest niezwykle kosztowna. Stabilizatory azotu (inhibitory nitryfikacji i ureazy) są sposobem na bardziej efektywne wykorzystanie azotu dzięki minimalizacji strat.

Nawozy zawierające azot mają największe znaczenie i wyróżnia się dwa ich typy: nawozy mineralne oraz nawozy naturalne. Rośliny pobierają azot głównie w formie jonów amonowych i azotanów a także niewielkie ilości w formie mocznika.

Roślina pobiera średnio tylko 50% zastosowanego w nawozach azotu; pozostała jego część trafia do gleby albo przepada. Poziom strat zależy od kilku czynników: temperatury, wilgotności czy rodzaju gleby.

Straty azotu mają bezpośredni wpływ na obniżenie potencjału plonowania. Mniej dostępnego azotu to niższy plon masy zielonej czy też ziarna. W efekcie rolnicy narażani są na straty finansowe.

Niedobór dostępnego dla roślin azotu producenci rolni starają się czasem równoważyć poprzez stosowanie zbyt dużej ilości nawozów. Generuje to dodatkowe koszty, ale nie przynosi wymiernych efektów.

Oprócz strat finansowych straty azotu powodują poważne konsekwencje dla środowiska naturalnego, takie jak globalne ocieplenie i utrata różnorodności biologicznej. Podtlenek azotu (N2O) uwalniany w procesie nitryfikacji (czyli transformacji jonów amonowych do azotanów) jest gazem cieplarnianym, który jest 300 razy bardziej szkodliwy od dwutlenku węgla (CO2). Amoniak jest uwalniany do atmosfery, a azotany — wymywane do niższych warstw gleby lub do wód, co prowadzi do eutrofizacji oraz wspomnianej już utraty bioróżnorodności.

BASF wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w odżywianiu roślin, postawiła sobie za cel opracowanie produktów, które pomogą rolnikom zwiększyć potencjał plonowania i efektywność wykorzystania czynników produkcji oraz zmniejszyć ujemny wpływ na środowisko. Pozwoli to na prowadzenie bardziej nowoczesnego i zrównoważonego rolnictwa. Stabilizacja azotu jest ważnym krokiem do osiągnięcia tego celu. Zapewnia możliwość ochrony cennych zasobów takich jak woda i różnorodność biologiczna, a także zwiększenie efektywności produkcji rolniczej.

Top