BASF Agricultural Solutions
praca rolnika jeszcze ważniejsza
Rozwiązania dla Rolnictwa

Vizura®

Zarządzanie azotem

Zalety produktu

  • kilkutygodniowa stabilizacja azotu amonowego.
  • znaczne zwiększenie plonów i poprawa ich jakości.
  • poprawa odżywiania roślin dzięki przedłużonej asymilacji azotu amonowego
  • zrównoważone rolnictwo dzięki mniejszej ilości wymywanych azotanów do wód gruntowych i zmniejszeniu emisji podtlenku azotu do atmosfery.

Szczegóły

Nazwa Vizura®
Formulacja Koncentrat do wymieszania z gnojowicą
Substancja biologicznie czynna: 14.1 % DMPP

Preparat Vizura jest stabilizatorem azotu. Stosowany jako dodatek do gnojowicy oraz pozostałości po fermentacji biogazu zwiększa efektywność nawożenia azotowego.

Nazwa Vizura®
Formulacja Koncentrat do wymieszania z gnojowicą
Substancja biologicznie czynna: 14.1 % DMPP

Preparat Vizura jest stabilizatorem azotu. Stosowany jako dodatek do gnojowicy oraz pozostałości po fermentacji biogazu zwiększa efektywność nawożenia azotowego.

Etykieta Etykieta
Karta charakterystyki Karta charakterystyki
Pobierz Broszura

Dlaczego Vizura®?

Czy w pełni wykorzystujesz potencjał gnojowicy w swoim gospodarstwie?

Gnojowica i poferment z biogazowni stanowią bardzo wartościowy i kompleksowy nawóz. Dostępny azot musi być pobierany i wykorzystywany przez rośliny tak skutecznie, jak to tylko możliwe, dlatego ważne jest zapobieganie utracie substancji odżywczych związanych z nawożeniem.

Vizura® stabilizuje azot zawarty w zatrzymywanych przez cząsteczki gleby jonach amonowych, zmniejszając jego straty i czyniąc go dostępnym dla roślin wtedy, kiedy go potrzebują. Ma to duże znaczenie zarówno dla rolników, jak i środowiska.

Unikanie strat azotu

W trakcie nawożenia gnojowicą i po jej aplikacji są tracone znaczne ilości azotu w formie uwalnianego do atmosfery amoniaku i podtlenku azotu. Jony amonowe są przekształcane w azotany w zależności od warunków środowiskowych, takich jak temperatura, poziom wilgotności gleby i warunki glebowe. Ponieważ azotany potrafią przemieszczać się w glebie, z łatwością mogą przenikać do niższych jej warstw i ostatecznie do wód gruntowych. Aby chronić środowisko oraz ograniczyć straty azotu, firma BASF stworzyła stabilizator azotu Vizura®.

Mechanizm działania stabilizatora azotu Vizura®

Dodanie produktu Vizura® do gnojowicy znacznie spowalnia proces przekształcania jonów amonowych w azotany. Substancja czynna, DMPP, utrzymuje przez dłuższy czas stabilny poziom jonów amonowych poprzez hamowanie działania bakterii Nitrosomonas, które przekształcają jony amonowe w azotany. Uniemożliwia to wymywanie azotu z gleby, dzięki czemu jest on chroniony i dostępny dla roślin dokładnie wtedy, kiedy go potrzebują. Należy pamiętać o tym, że ulewne deszcze skutkują dużo większym ryzykiem wymywania azotanów. Zwłaszcza w takich przypadkach wydajność i korzyści płynące ze stosowania produktu Vizura® są bardzo ważne.

Stabilizacja azotu jest szczególnie skuteczna, gdy gnojowica jest stosowana przed siewem. Rośliny mogą wówczas wykorzystywać dostępny azot przez kilka tygodni po aplikacji, gdy zapotrzebowanie na niego jest największe. Stabilizacja azotu przez produkt Vizura® pozwala na wcześniejsze rozlanie gnojowicy, co może zapewnić korzystne warunki glebowe (optymalne pH, lepsza dostępność fosforanów i mikroelementów).

Stosowanie produktu Vizura® może zwiększyć plony i ograniczyć potrzebę używania dodatkowych nawozów mineralnych.

Tempo przekształcania jonów amonowych w azotany

W jaki sposób Vizura® może zwiększyć wydajność azotu i plon?

Azot jest niezbędny dla wzrostu roślin i ma decydujące znaczenie w osiąganiu wysokich plonów. Dodanie produktu Vizura® do gnojowicy zwiększa wydajność zawartego w niej azotu. Ponadto Vizura® przedłuża czas dostępności jonów amonowych w glebie, co z kolei zapewnia efektywne i długotrwałe odżywienie roślin.

Większe plony dzięki stosowaniu produktu Vizura®

Badania przeprowadzone na uniwersytetach, w instytutach badawczych i w różnych gospodarstwach rolnych potwierdziły niezawodność produktu Vizura® jako stabilizatora azotu i wykazały wzrost plonów wynikający z jego stosowania.

Dostępne badania przeprowadzone na kukurydzy kiszonkowej wykazały, że dodawanie produktu Vizura® do gnojowicy może zwiększyć plony o dodatkowe 7% w porównaniu ze stosowaniem samej gnojowicy.

Oprócz korzyści ekonomicznych, wynikających ze zwiększonych plonów, lepszej jakości i zmniejszonego zapotrzebowania na dodatkowe nawożenie mineralne, Vizura® oznacza również korzyści ekologiczne. Są nimi: mniejsze ilości wymywanych azotanów do głębszych warstw gleby i wód podziemnych, a także ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Stanowią one istotne dodatkowe zalety produktu.

Zalety odżywiania roślin azotem w formie jonów amonowych

Zasadniczo rośliny są w stanie wykorzystywać do wzrostu zarówno jony amonowe, jak i azotany. Dzięki dodaniu produktu Vizura® do gnojowicy i pofermentu z biogazowni, azot pozostaje dłużej w glebie w postaci jonów amonowych, co zapewnia uprawom wiele korzyści.

Ponadto jony amonowe nie ulegają wymyciu z gleby, tak jak to dzieje się z azotanami. W różnych warunkach odżywianie oparte na azocie w formie jonów amonowych może zapewnić następujące pozytywne efekty:

  • Odżywianie azotem w formie jonów amonowych sprzyja wzrostowi korzenia i zwiększa odporność rośliny na stres.
  • Rośliny mogą wykorzystywać jony amonowe bezpośrednio do syntezy białek, oszczędzając w ten sposób energię. Azotany muszą najpierw zostać przekształcone przez roślinę w jony amonowe, co wymaga nakładów energii.
  • Asymilacja jonów amonowych powoduje lepszą dostępność fosforanów i mikroelementów w skutek obniżenia wartości pH wokół korzeni

Stosowanie preparatu

Preparat Vizura® dodaje się do gnojowicy lub pofermentu bezpośrednio przed zastosowaniem.

Ilość preparatu Vizura®Termin stosowaniaTechnika stosowania gnojowicy lub pofermentu
3 l/haPóźne lato i jesieńStosowanie w zespole uprawek ścierniskowych lub przed orką wykonaną na głębokość ponad 20 cm.
2 l/haWiosna (marzec-kwiecień)Stosowanie pogłównie niezależnie od sposobu aplikacji gnojowicy.
W zespole uprawek przedsiewnych (agregat uprawowo-siewny, talerzowanie itd.) lub przed orką wykonaną na głębokość do 20 cm.
1 l/haWiosnaStosowanie za pomocą aplikatorów doglebowych (np. metoda StripTill, jako nawożenie pod korzeń).

Zwiększ wydajność gnojowicy dzięki Vizura®

Top