Substancje czynne w regulatorach wzrostu roślin i ich działanie

Technologia uprawy zbóż obejmuje szereg zabiegów wpływających na ilość i jakość plonu. Ochrona zbóż polega więc nie tylko na walce z agrofagami, ale też na zabezpieczeniu łanu przed wyleganiem i stworzeniu warunków do równomiernego kwitnienia i dojrzewania kłosów. W tym celu stosowane są regulatory wzrostu i rozwoju roślin.

Wyleganie – czym jest i skąd się bierze?

Wyleganie zbóż jest trwałą zmianą w pokroju roślin. Polega na pochyleniu łodyg u podstawy źdźbła lub w międzywęźlach. Prowadzi do strat w plonie przez zakłócenie fotosyntezy, pobierania wody i składników pokarmowych. Zjawisko to zależy od kilku czynników, a jego intensywność od gatunku i fazy rozwojowej zbóż. Do wylegania predysponują:

 • uwarunkowania genetyczne – odmiana,
 • zabiegi agrotechniczne – zbyt gęsty siew, przenawożenie azotem, ograniczenia w pobieraniu potasu,
 • warunki pogodowe – silne wiatry,
 • intensywne opady deszczu, gradu,uszkodzenia źdźbła – mechaniczne lub spowodowane przez agrofagi.

Najważniejszym działaniem profilaktycznym, zapobiegającym wyleganiu jest regulacja wzrostu zbóż.

Co decyduje o podatności zboża na wyleganie?

O podatności na wyleganie decyduje kilka cech morfologicznych samych roślin. Są to:

 • wysokość źdźbła i długość międzywęźli – im wyższe, tym bardziej podatne na wyleganie,
 • grubość źdźbła i międzywęźli – im cieńsze ściany, tym mniejsza stabilność łodyg,
 • liczba rozkrzewień – im słabiej rozkrzewione, tym mniej wyrównane i niestabilne,
 • masa i długość kłosów – ciężkie kłosy na wiotkiej łodydze sprzyjają „kładzeniu się” łanu.

Rozkrzewienie roślin oraz skrócenie, pogrubienie i usztywnienie źdźbła stanowi więc podstawę walki z wyleganiem. Niezbędnym zaś orężem jest regulator wzrostu roślin.

Co to są regulatory wzrostu roślin i jak działają na rośliny?

Regulatory wzrostu i rozwoju roślin są substancjami, które podane w niewielkich dawkach hamują lub wspomagają procesy fizjologiczne zachodzące w roślinie. Oddziaływają też na aktywność fitohormonów.

Jakie są rodzaje regulatorów wzrostu roślin?

Najpopularniejszy podział regulatorów różnicuje je na dwie grupy. Regulatory wzrostu roślin – rodzaje:

 • stymulatory wzrostu, m.in.: gibereliny, auksyny i cytokininy,
 • inhibitory wzrostu roślin, zwane też retardantami – wykorzystywane są na dużą skalę w produkcji roślinnej do ochrony zbóż przed wyleganiem.

Substancje czynne w środkach ochrony roślin – regulatory wzrostu roślin

Substancje czynne w środkach ochrony roślin, jakimi są inhibitory wzrostu i rozwoju roślin działają w zróżnicowany sposób. Hamują syntezę giberelin, w efekcie zapobiegając wyleganiu. Spowalniają bowiem wzrost wydłużeniowy pędu, stymulują zaś rozkrzewianie, zapewniając roślinom zwarty, kompaktowy pokrój oraz zwiększenie liczby źdźbeł kłosonośnych. Regulatory wzrostu modyfikują też inne cechy: zwiększają średnicę i grubość łodyg, stymulują wzrost korzeni, korzystnie wpływają na funkcjonowanie aparatu fotosyntetycznego.

Do najczęściej stosowanych substancji czynnych, na których bazują regulatory wzrostu roślin, należą: chlorek chloromekwatu (syn. CCC), chlorek mepikwatu, prohekasadion wapnia, trineksapak etylu.

Kiedy stosować regulatory wzrostu roślin?

Regulator wzrostu roślin zaleca się stosować w:

 • w wypadku dokrzewiania – korekty krzewistości zbóż – w fazie pełni krzewienia (BBCH 25–27),
 • optymalnie – od fazy pierwszego kolanka (BBCH 31), gdy znajduje się ono ok. 1 cm od węzła krzewienia,
 • w wypadku skracania dwuetapowego – w fazie liścia flagowego (BBCH 39),
 • w razie konieczności korekty – do fazy widocznych pierwszych ości (BBCH 49).

Wybór i stosowanie regulatorów wzrostu

Wybierając regulator wzrostu roślin, należy wziąć pod uwagę obsadę, intensywność nawożenia azotem, parametry odmiany. Najlepiej wybierać inhibitory wzrostu roślin działające niezależnie od temperatury (od 5 do 25°C) i nasłonecznienia, o wyjątkowo elastycznym terminie stosowania (BBCH 29–49).

Preparatem takim jest Medax® Max. Kombinacja dwóch uzupełniających się substancji czynnych zapewnia pewniejsze i bezpieczniejsze działanie. Trineksapak etylu pobierany przez zielone części roślin, hamuje nadmierne wydłużanie się międzywęźli, a jego działanie rozciągnięte jest w czasie. Proheksadion wapnia z kolei działa natychmiast po zastosowaniu. Medax® Max przeznaczony jest do wszystkich gatunków zbóż jarych i ozimych. Ten regulator wzrostu roślin można ponadto wykorzystać do mieszanin zbiornikowych z wybranymi herbicydami i fungicydami.

Powiązane artykuły blogowe

Ruszenie wiosennej wegetacji to czas na większość zabiegów. W odpowiedzi na ryzyko wylegania powinno się wśród nich znaleźć zastosowanie skutecznego i właściwego regulatora wzrostu. Przyjrzyjmy się, jak uniemożliwić wyleganie zbóż.

Regulatory wzrostu roślin odgrywają kluczową rolę w rolnictwie, wpływając na zwiększenie wydajności i jakości plonów oraz optymalizację procesów uprawnych. Stymulują kluczowe procesy fizjologiczne, takie jak kiełkowanie, rozwój korzeni, kwitnienie i owocowanie, co prowadzi do wyższych plonów i lepszej jakości produktów.

Skracanie zbóż, a w zasadzie regulacja pokroju roślin, to jeden z podstawowych zabiegów wykonywanych w tych uprawach. Należy jednak pamiętać, że regulatory wzrostu stosujemy w ściśle określonych fazach rozwojowych, gdyż tylko zabieg wykonany w terminie pozwala na uzyskanie zakładanego efektu. Jednym z takich momentów jest faza liścia flagowego.

Powiązane produkty

Pewniejsze i bezpieczniejsze działanie

Top