Nasi partnerzy

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Początki SGGW sięgają 1816 roku i są związane z utworzeniem Instytutu Agronomicznego w Marymoncie, pierwszej uczelni rolniczej w Polsce. Inicjatorami jej założenia byli Stanisław Staszic i Stanisław Potocki. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to jedna z największych i najbardziej prestiżowych uczelni w kraju. Prowadzi działalność badawczą i dydaktyczną, a także prace wdrażające badania naukowe do gospodarki. Na uniwersytecie przyrodniczym, jakim jest SGGW, królują przede wszystkim nauki przyrodnicze, wsparte naukami technicznymi, ekonomicznymi i humanistycznymi. SGGW w głównej mierze stawia na innowacje i rozwój, dzięki czemu cieszy się uznaniem wśród praktyków gospodarczych reprezentujących sektor zarówno małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest spadkobiercą intelektualnego i naukowego dorobku uczelni lwowskich i ich tradycji. Jako samodzielna uczelnia funkcjonuje od 1951 roku. Łączy tradycję z nowoczesnością, będąc jedną z najlepszych specjalistycznych uczelni w Polsce i jedyną tego typu w makroregionie Polski południowo-zachodniej. Oferuje nowoczesne kształcenie na kierunkach przyrodniczych i technicznych. Co roku mury Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opuszcza około 2800 absolwentów, którzy są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zajmuje wiodącą pozycję wśród uczelni o charakterze przyrodniczym i jednocześnie jedną z najbardziej znaczących w dziedzinie nauk rolniczych i leśnych. Początki uczelni sięgają 1870 roku. Obecnie Uniwersytet kształci prawie 11 000 studentów, zatrudnia ponad 750 nauczycieli akademickich, w tym ponad 170 profesorów. Kształcenie na Uniwersytecie odbywa się na trzech poziomach, począwszy od studiów licencjackich/inżynierskich, poprzez magisterskie uzupełniające bądź jednolite magisterskie (kierunek Weterynaria), kończąc na studiach doktoranckich. W uczelni istnieje 8 wydziałów, które oferują szeroką gamę 30 atrakcyjnych kierunków studiów i 20 różnorodnych specjalności. Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną, laboratoryjną oraz własnymi zakładami doświadczalnymi, które są doskonałym polem do konfrontacji nauki z praktyką.

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie powstał 1 września 1999 roku z połączenia trzech istniejących w Olsztynie szkół wyższych: Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Warmińskiego Instytutu Teologicznego. UWM łączy więc tradycję pięćdziesięcioletniej ART, trzydziestoletniej WSP oraz ponad 450 lat kształcenia teologicznego na Warmii. UWM niemal od dnia powstania intensywnie się rozwija. Znacznie zwiększyła się jego baza dydaktyczna i naukowa. Uczelnia zakupiła nowoczesne wyposażenie laboratoriów i pracowni. UWM wykorzystał do tego celu znaczne środki z funduszy unijnych. Powstały nowe wydziały, pojawiły się nowe kierunki kształcenia.
Obecnie UWM składa się z 17 wydziałów, które oferują szeroką gamę 74 kierunków ma których kształci się ponad 20 tys. studentów, w tym ok. 19 tys. na studiach stacjonarnych oraz 600 doktorantów i 1,2 tys. osób na studiach podyplomowych.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Centrum UNEP/GRID-Warszawa zostało powołane 17 września 1991 roku. Jest Zakładem Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska i ma status organizacji pozarządowej. Działa jako jeden z kilku ośrodków globalnej sieci GRID (Global Resource Information Database – światowej bazy danych o zasobach Ziemi) utworzonej przez UNEP w celu wzmocnienia efektywnego zarządzania zasobami środowiska. Swoje działania realizuje we współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi. Jest partnerem jednostek samorządowych, oświatowych oraz firm wdrażających politykę społecznej odpowiedzialności biznesu. W 2017 roku BASF Polska oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa opublikowali wspólnie raport pt. „Rolnictwo i Przyroda” dotyczący dobrych praktyk rolniczych oraz ochrony bioróżnorodności.

Top